Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя
/КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
 Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 тел: 0700 111 22
 email: [email protected]
 адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
 Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 тел: 02/91-53-518
 email: [email protected]
 адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на
спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който
позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете
помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява
извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между
потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне
на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да
решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със
седалище Хасково и район на действие територията на област Хасково.
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на
Европейския съюз може да намерите на:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show